KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.09
Tên nhiệm vụ:
(năm 2020) Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ
Mục tiêu:
Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2021 trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và tiềm lực khoa học, công nghệ
Nội dung:
1 Xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, và đào tạo năm 2021. 2 Tổ chức xét duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 trình Bộ phê duyệt. 3 Tổ chức xét duyệt Thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021. 4 Tổ chức triển khai, quản lý theo dõi, đánh giá định kỳ việc thực hiện kế hoạch (rà soát triển khai và điều chỉnh kế hoạch); 5 Tổ chức các buổi hội thảo, nghiệm thu các nhiệm vụ; các buổi bảo vệ chuyên đề, đánh giá luận án tiến sĩ. 6 Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định 7 Kiểm tra sản phẩm, tiến độ các nhiệm vụ. 8 Làm các thủ tục đóng gói sản phẩm cuối cùng của các đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án sản xuất thử nghiệm, đăng ký bản quyền tác giả, v.v…; 9 Báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ. 10 Báo cáo thực trạng về năng lực hệ thống tổ chức dịch vụ KH&CN.
Sản phẩm dự kiến:
1 Kế hoạch khoa học, công nghệ, và đào tạo năm 2021. 2 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 3 Thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021. 4 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch năm 2020. 5 Các quyết định, biên bản họp, công văn,.. có liên quan đến hội thảo, nghiệm thu, bảo vệ chuyên đề... 6 Báo cáo hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ. 7 Báo cáo kiểm tra, biên bản kiểm tra sản phẩm, tiến độ. 8 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả nghiên cứu. 9 Phiếu đánh giá, thống kê, phiếu thông tin, v.v... 10 Báo cáo thực trạng về năng lực hệ thống tổ chức dịch vụ KH&CN.
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Thị Thanh Hương
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Nguyễn Thị Thanh Hương 2 Nguyễn Anh Quyên 3 Nguyễn Thị Huệ 4 Hoàng Thị Hồng Nhung 5 Nguyễn Mạnh Dũng 6 Bùi Thị Thanh Huyền 7 Nguyễn Tuyết Mai
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Lê Anh Dũng 2 Nguyễn Phi Sơn 3 Phạm Minh Hải
Khả năng: