KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.06
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu ứng dụng khung quy chiếu quốc tế ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu trắc địa tại Việt Nam.
Mục tiêu:
- Cập nhập các tham số của khung quy chiếu ITRF2020. - Nghiên cứu khả năng ứng dụng khung quy chiếu ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu trắc địa tại Việt Nam.
Nội dung:
1 Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ 2 Nghiên cứu tổng quan về các khung quy chiếu quốc tế và khung quy chiếu ITRF 2020 3 Cập nhập các tham số của khung quy chiếu ITRF2020 4 Nghiên cứu mối liên hệ giữa khung quy chiếu quốc tế ITRF2020, ellipsoid WGS84 và hệ tọa độ VN2000 5 Nghiên cứu việc ứng dụng mô hình dự báo động đất (Post-Seismic Deformation (PSD)) trong khung quy chiếu ITRF2020 và khả năng ứng dụng trong việc tính toán Địa động lực. 6 Nghiên cứu khả năng ứng dụng khung quy chiếu ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu quan trắc Địa động lực tại Việt Nam. 7 Nghiên cứu việc tính chuyển dữ liệu địa động lực từ các khung quy chiếu cũ sang khung quy chiếu ITRF2020. 8 Báo cáo tổng kết
Sản phẩm dự kiến:
1 Thuyết minh nhiệm vụ. 2 Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng quan và giới thiệu về các khung quy chiếu quốc tế ITRF 2020. 3 Báo cáo kết quả cập nhập các tham số của khung quy chiếu ITRF2020. 4 Báo cáo kết quả nghiên cứu mối liên hệ giữa khung quy chiếu quốc tế ITRF2020,ellipsoid WGS84 và hệ tọa độ VN2000. 5 Báo cáo kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình dự báo động đất (Post-Seismic Deformation (PSD)) trong khung quy chiếu ITRF2020 và khả năng ứng dụng trong việc tính toán Địa động lực. 6 Báo cáo kết quả nghiên cứu khả năng ứng dụng khung quy chiếu ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu quan trắc Địa động lực tại Việt Nam. 7 Báo cáo kết quả nghiên cứu tính chuyển dữ liệu địa động lực từ các khung quy chiếu cũ sang khung quy chiếu ITRF2020. 8 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Bùi Thị Lê Hoàn
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Bùi Thị Lê Hoàn 2 Nguyễn Công Sơn 3 Nguyễn Thị Huệ 4 Nguyễn Hữu Sơn 5 Hà Minh Hoà 6 Nguyễn Trọng Hiếu 7 Vũ Trung Thành 8 Phạm Thị Hồng Lam 9 Phạm Thị Hạnh
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Hoàng Thị Hồng Nhung 2 Trần Ngọc Mai 3 Nghiêm Thị Hường
Khả năng: