KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
Test.TNMT.2020.20.20
Tên nhiệm vụ:
Test.TNMT.2020.20.20 Test tạo nhiệm vụ nghiệm thu
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
03/03/2020
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: