KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS.2020.01.02
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở MySQL và NUKEVIET cho hoạt động thông tin, lưu trữ của Tổng cục Quản lý đất đai
Mục tiêu:
Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở MySQL và Nukeviet để tối ưu hóa và cung cấp danh mục thông tin dữ liệu được lưu trữ tại Tổng cục Quản lý đất đai.
Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:
1. Báo cáo tổng quan và phân tích các tính năng mới của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.x và hệ quản trị nội dung NUKEVIET 4.x. 2. Báo cáo đề xuất giải pháp và kết quả ứng dụng các tính năng mới của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.x và hệ quản trị nội dung NUKEVIET 4.x để tối ưu hóa và cung cấp danh mục thông tin dữ liệu được lưu trữ tại Tổng cục Quản lý đất đai. 3. 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành. 4. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
Ngày bắt đầu:
23/12/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
-- Chọn chủ nhiệm đề tài --
Đơn vị chủ trì:
Tổng cục Quản lý Đất đai
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: