KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.06.02
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.06.02: Nghiên cứu đặc điểm khoáng vật, địa hóa và dự báo tiềm năng khoáng sản rắn biển sâu Nam Trung Bộ Việt Nam phục vụ định hướng điều tra cơ bản khoáng sản biển sâu.
Mục tiêu:

Làm rõ được đặc điểm khoáng vật, địa hóa và dự báo tiềm năng khoáng sản rắn biển sâu Nam Trung Bộ Việt Nam phục vụ định hướng điều tra cơ bản khoáng sản biển sâu.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Các báo cáo thu thập, phân tích tổng liên quan tới đặc điểm, nguồn gốc, điều kiện thành tạo và dự báo được quy mô phân bố khoáng sản biển sâu trong vùng biển Nam Trung Bộ.

2. Các kết quả phân tích mẫu phục vụ luận giải đặc điểm, nguồn gốc, điều kiện thành tạo và dự báo được quy mô phân bố khoáng sản biển sâu trong vùng biển Nam Trung Bộ.

3. Xây dựng sơ đồ dự báo khu vực phân bố khoáng sản biển sâu vùng nghiên cứu.

4. Đề xuất kiến nghị triển khại một phương pháp kĩ thuật, phân tích mẫu phục vụ công tác điều tra khoáng sản rắn biển sâu.

Ngày bắt đầu:
03/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Biển khải đảo khác
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên -môi trường biển khu vực phía Bắc
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Kết quả của Đề tài sẽ là cơ sở khoa học quan trọng gúp định hướng công tác điều tra cơ bản về khoáng sản biển sâu trong thời gian sắp tới nhằm tiết kiệm chi phí cho công tác điều tra cơ bản về khoáng sản biển nói chung và khoàn sản biển sâu nói riêng trong bối cảnh ngân sách nhà nước đầu tư cho công tác điều tra cơ bản còn nhiều hạn chế.