KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2016.01.07
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất
Mục tiêu:
Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA) để đề xuất mô hình đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất
Nội dung:
Nội dung 1: Tổng quan về đánh giá tiềm năng đất đai, sử dụng bền vững tài nguyên đất Nội dung 2: Nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất bộ tiêu chí để đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất Nội dung 3: Nghiên cứu, xây dựng quy trình ứng dụng Công nghệ GIS và phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCA) để đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất Nội dung 4: Xây dựng mô hình trong đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất Nội dung 5: Xây dựng phần mềm trong đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất Nội dung 6: Thử nghiệm và hoàn thiện mô hình ứng dụng công nghệ GIS và MCA trong đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất.
Sản phẩm dự kiến:
1. Báo cáo về cơ sở lý luận và thực tiễn trong đánh giá tiềm năng đất đai, sử dụng bền vững tài nguyên đất 2. Bộ tiêu chí để đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất 3. Quy trình ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCA) để đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất 4. Mô hình đánh giá tiềm năng đất đai 5. Phần mềm đánh giá tiềm năng đất đai; Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 6. Thử nghiệm mô hình ứng dụng công nghệ GIS và MCA trong đánh giá tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định 7. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. 8. 01 bài báo 9. Góp phần đào tạo 1-2 thạc sĩ
Ngày bắt đầu:
01/07/2016
Thời gian thực hiện:
36 tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Quản lý đất đai
Chủ nhiệm đề tài:
Dương Xuân Hiện
Đơn vị chủ trì:
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Cán bộ phối hợp:
ThS. Đào Thị Thanh Lam ThS. Lương Thị Diệu Linh ThS. Trần Thị Hòa ThS. Trịnh Minh Tùng TS. Phạm Thị Phin TS. Lê Thị Giang ThS Phạm Như Hách ThS. Lã Bình Minh ThS. Nguyễn Đức Thuận
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
2019
Ghi chú:
Khả năng:
Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất