KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2018.05.08
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, giám sát lan truyền ô nhiễm không khí xuyên biên giới và lắng đọng a xít
Mục tiêu:
- Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng phương pháp giám sát, đánh giá chất lượng môi trường nói chung và đánh giá ô nhiễm xuyên biên giới nói riêng; - Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường; - Nghiên cứu, giám sát xu thế lắng đọng axit tại các Việt Nam; - Cung cấp số liệu khí tượng, bản tin synop cho Trung tâm dự báo Trung ương – Trung tâm dự báo quốc gia phục vụ dự báo thời tiết, các bản tin khí hậu hạn vừa và dài, bản tin khí khí hậu nông nghiệp và lưu trữ phục vụ nghiên cứu; - Đánh giá xu thế môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp ứng phó với các vấn đề môi trường do tác động của tự nhiên và xã hội.
Nội dung:
- Tổ chức giám sát lắng đọng axit tại các tram: Hà Nội, Hòa Bình, Thác Bà, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ; - Thu thập số liệu khí tượng của các trạm trên và phát thảo mã phát báo bản tin sy nốp; - Phân tích các mẫu lắng đọng axit của các trạm trên; - Thu thập số liệu giám sát lắng đọng axit và đặc trưng số liệu khí tượng của các trạm Cúc Phương và Đà Nẵng - Chỉnh biên số liệu, xây dựng báo cáo kết quả giám sát lắng đọng axit nộp cho Bộ, Tổng cục Môi trường và Trung tâm Mạng lưới EANET; - Duy trì hoạt động của các trạm theo tiêu chuẩn của Mạng lưới EANET; - Duy trì 2 Phòng Thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia và quốc tế (ISO/IEC 17025:2005); - Tổ chức so sánh liên PTN với Mạng lưới EANET; - Quan trắc khí tượng, khí tượng nông nghiệp tại các trạm Hà Nội, Hòa Bình, Thác Bà, Cần Thơ; - Quan trắc xói mòn triền đất dốc. tại trạm Hòa Bình, Thác Bà; - Quan trắc chất lượng nước hồ Hòa Bình, Thác Bà; - Quan trắc ô nhiễm bụi PM 2,5 tại trạm Hòa Bình; - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và kinh tế trong môi trường; - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng phương pháp mô hình toán phục vụ dự báo lan truyền các chât ô nhiễm môi trường; - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng phương pháp mô hình toán phục vụ dự báo chất lượng môi trường; - Phân tích hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh và ứng dụng mô hình SMOKE tính toán tải lượng thải các nguồn ô nhiễm môi trường không khí tại TP. Hồ Chí Minh.
Sản phẩm dự kiến:
- Bộ số liệu quan trắc KT; - Tập báo biểu KT đã được kiểm soát; - Các mẫu lắng đọng khô, lắng đọng ướt giao cho PTN phân tích và các đặc trưng khí tượng phục vụ giám sát lắng đọng axit; - Bộ số liệu khí tượng, bốc hơi của trạm Hòa Bình; - Bộ số liệu xói mòn đất dốc tại trạm Hòa Bình; - Bộ số liệu mực nước, nhiệt độ nước, ... hồ Hòa Bình; - Bộ số liệu đo đạc lòng hồ, thành phần hạt và tính toán bồi lắng lòng hồ Hòa Bình; - Các mẫu nước và bộ số liệu chất lượng nước hồ Hòa Bình; - Các mẫu lắng đọng khô, lắng đọng ướt giao cho PTN phân tích và các đặc trưng khí tượng phục vụ giám sát lắng đọng axit; - Bộ số liệu ô nhiễm bụi PM2.5 tại Hòa Bình; - Báo cáo tuần, quý về các đặc trưng liên quan đến đo đạc lắng đọng khô và ướt; - Bộ số liệu khí tượng, bốc hơi của trạm Thác Bà; - Bộ số liệu xói mòn đất dốc tại trạm Thác Bà - Bộ số liệu mực nước, nhiệt độ nước, ... hồ Thác Bà; - Các mẫu nước và bộ số liệu chất lượng nước hồ Thác Bà; - Các mẫu lắng đọng khô, lắng đọng ướt giao cho PTN phân tích và các đặc trưng khí tượng phục vụ giám sát lắng đọng axit; - Báo cáo tuần, quý về các đặc trưng liên quan đến đo đạc lắng đọng khô và ướt.
Ngày bắt đầu:
01/01/2018
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
TS. Lê Ngọc Cầu
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
ThS. Trần Thị Diệu Hằng ThS. Hoàng Trung Thành ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoài Phạm Thị Quỳnh Hoàng Thị Quỳnh Đào Thị Thu Hương ThS. Nguyễn Thanh Tường KS. Vũ Xuân Hùng TS. Phan Thị Anh Đào CN. Trần Thùy Nhung TS. Bạch Quang Dũng
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:
Dương Văn Khảm KS. Bùi Thị Hòe, KS. Trương Song Hạnh ThS. Nguyễn Thị Hồng Chiên TC. Đỗ Thị Nga CN. Vũ Thị Thoa CN.Phạm Châu Long CN. Lục Tiến Dũng TC. Bùi Như Tiến