KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
test.TNMT.2019.11.02
Tên nhiệm vụ:
test nhiem vu tuyen chon
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
14/01/2020
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: