KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.04
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.04: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho một số lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam
Mục tiêu:

1. Đánh giá được nhu cầu, thực trạng, khả năng áp dụng kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực công nghiệp ở Việt Nam;
2. Đề xuất được giải pháp có tính khả thi thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo áp dụng thử nghiệm cho 01 lĩnh vực công nghiệp;
2. Dự thảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường dự kiến sửa đổi, bổ sung;
3. 01 Bài đăng tạp chí khoa học.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

• Các ngành công nghiệp được lựa chọn. • Các cơ quan quản lý về môi trường, công nghiệp. • Các đơn vị tư vấn về môi trường. • Các tổ chức, hiệp hội • Các tổ chức giáo dục và đào tạo có liên quan