KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.03.03
Tên nhiệm vụ:
Địa tầng các trầm tích Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc và khoáng sản liên quan.
Mục tiêu:
1. Làm sáng tỏ đặc điểm, trật tự địa tầng Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc. 2. Đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan đến các trầm tích Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc. 3. Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ Phòng Cổ sinh và Địa tầng.
Nội dung:
Nội dung 1: Tổng hợp, phân tích, các tài liệu địa chất ở đới Tây Việt Bắc. Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá các phân vị địa tầng Paleozoi ở khu vực đới Tây Việt Bắc. Nội dung 3: Nghiên cứu tiềm năng khoáng sản liên quan với các trầm tích Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc. Nội dung 4: Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Nội dung 5: Tổng hợp, xây dựng báo các kết quả nâng cao năng lực nghiên cứu của Phòng Cổ sinh và Địa tầng Nội dung 6: Viết bài báo gửi đăng trên tập san của Viện ĐCKS hoặc trên tạp chí chuyên ngành
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
03/05/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Đức Phong
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cán bộ phối hợp:
Tiến sỹ Nguyễn Đức Phong; Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Nhung; Thạc sỹ Nguyễn Thị Thuỷ; Kỹ sư Đinh Công Tiến; Cử nhân Nguyễn Hữu Mạnh; Kỹ sư Lê Văn Hà; Kỹ sư Nguyễn Đức Thái;
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: