KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS. 2019.03.01
Tên nhiệm vụ:
Biên tập, xuất bản chuyên khảo " Tài nguyên các vùng đá vôi và phát triển bền vững ở Việt Nam"
Mục tiêu:
1. Làm rõ giá trị khoa học, kinh tế của tài nguyên đá carbonat các vùng đá vôi ở Việt Nam và giải pháp phát triển bền vững. 2. Hoàn thành việc biên tập nội dung chuyên khảo “Tài nguyên các vùng đá vôi và phát triển bền vững ở Việt Nam” và xuất bản được chuyên khảo.
Nội dung:
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ. Nội dung 2: Biên tập nội dung chương I: "Giới thiệu chung về tài nguyên carbonat". Nội dung 3: Biên tập nội dung chương II: "Giá trị khoa học và kinh tế của tài nguyên carbonat". Nội dung 4: Biên tập nội dung chương III: "Tài nguyên các vùng đá vôi và phát triển bền vững ở Việt Nam". Nội dung 5: Viết báo cáo tổng kết đề tài
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
18/01/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Bùi Thanh Vân
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cán bộ phối hợp:
PGS.TS. Nguyễn Xuân Khiển; ThS. Bùi Thanh Vân; ThS. Nguyễn Đức Chính; KS. Cao Thị Thúy Bình; ThS. Nguyễn Văn Tuấn;
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: