KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS.2019.03.03
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu chế tạo bộ chuẩn điện trở suất phục vụ hiệu chuẩn các máy giếng đo điện trở suất lỗ khoan
Mục tiêu:
Xây dựng quy trình và mô hình phục vụ hiệu chuẩn các máy đo điện trở suất trong lỗ khoan.
Nội dung:
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, Lập dự toán chi tiết Nội dung 2: Đánh giá tổng quan, nghiên cứu, tìm hiểu các phương pháp kiểm tra và Hiệu chuẩn các máy đo điện trở suất lỗ khoan. Nội dung 3: Xây dựng phương pháp hiệu chuẩn các máy đo điện trở suất lỗ khoan áp dụng được trong điều kiện thực tế của Việt nam. Nội dung 4: Nghiên cứu, thiết kế mô hình ống điện trở chuẩn để hiệu chuẩn các máy đo điện trở suất lỗ khoan. Nội dung 5: Nghiên cứu chế tạo mô hình ống điện trở để chuẩn hiệu chuẩn các máy đo điện trở suất lỗ khoan. Nội dung 6: Đo thử nghiệm hiệu chuẩn đầu đo điện trở suất lỗ khoan khi sử dụng mô hình ống điện trở chuẩn, so sánh kết quả đo với giá trị đo điện trở suất sử dụng phương pháp khác. Nội dung 7: Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn đầu đo điện trở suất lỗ khoan sử dụng mô hình ống điện trở chuẩn Nội dung 8: Lập Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài.
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
20/01/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Khắc Tín Linh
Đơn vị chủ trì:
Liên đoàn Vật lý Địa chất
Cán bộ phối hợp:
KS. Nguyễn Khắc Tín Linh KS. Hoang Hải Hà KS. Nguyễn Tuấn Năm KS. Nguyễn Quang Thành ThS. Bùi Minh Thành ThS. Lê Văn Hưng KS. Nguyễn Khắc Đức KS.Nguyễn Trung Hiếu KS.Nguyễn Đình Bắc
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: