KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
Test.TNMT.2019.07.08
Tên nhiệm vụ:
Test: Nhiệm vụ thử nghiệm quy trình nghiệm thu
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
30/07/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Đức Minh
Đơn vị chủ trì:
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
12
Ghi chú:
Khả năng: