KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.03
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.03: Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhanh một số chỉ tiêu khí thải bằng công nghệ huỳnh quang cực tím phù hợp điều kiện Việt Nam
Mục tiêu:

1. Thiết kế chế tạo được thiết bị có khả năng tích hợp nhiều đầu đo chỉ tiêu khí thải;
2. Thử nghiệm thành công quan trắc một số nguồn thải;
3. Đánh giá được hiệu quả thiết bị.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Thiết bị quan trăc; 
2. Bộ hồ sơ thiết kế và chế tạo thiết bị đo nhanh một số chỉ tiêu khí thải;
3. Bộ tài liệu kĩ thuật đi kèm (các thông sô kĩ thuật, hướng dẫn sử dựng, biện pháp bảo trì, sửa chữa hiệu chỉnh thiết bị …);
4. Báo cáo kết quả thử nghiệm;
5. Báo cáo đánh giá hiệu quả thiết bị;
6. 02 bài đăng tạp chí chuyên ngành.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Thiết bị chế tạo thành công sẽ được chuyển giao cho 1 đơn vị của Tổng cục môi trường để áp dụng giám sát nhanh SO2 trong môi trường khí xung quanh.