KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.08.01
Tên nhiệm vụ:
Tesst nhiem vu khcn 20000
Mục tiêu:

test dinh huong 1232321321312 xyz

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

du kien san pham213 21 3123 123 12 12321312 xyz

Ngày bắt đầu:
13/05/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

kha nang ung dung