KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS.2019.03.02
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu xây dựng " Bộ công cụ mã nguồn mở để thao tác và quản lý bản đồ địa chất khoáng sản trong môi trường WebGis"
Mục tiêu:
1. Xây dựng bộ công cụ mã nguồn mở để thao tác và quản lý Bản đồ địa chất khoáng sản trong môi trường WEBGIS; 2. Nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học
Nội dung:
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ. Nội dung 2: Nghiên cứu, lựa chọn Bộ công cụ mã nguồn mở để xây dựng bộ công cụ thao tác và quản lý Bản đồ địa chất khoáng sản trong môi trường WEBGIS Nội dung 3: Xây dựng trang Webgis có chức năng thao tác và quản lý Bản đồ địa chất khoáng sản trên internet. Nội dung 4: Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
10/01/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Phạm Đức Trọng
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cán bộ phối hợp:
1. KS. Phạm Đức Trọng 2. TS. Nguyễn Quốc Định 3. TS Nguyễn Long Thành 4. CN Nguyễn Thị Lợi 5. CN Phạm Văn Chà
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: