KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.03.05
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.03.05: Nghiên cứu xây dựng mô hình địa chất - vật lý 3D đới cấu trúc chứa than Kiến Xương - Tiền Hải, bể than Sông Hồng.
Mục tiêu:

1. Xây dựng được quy trình mô hình hóa một số đối tượng địa chất dựa trên tài liệu địa vật lý, địa chất;

2. Thiết lập được mô hình 3D một số đối tượng địa chất đới cấu trúc chứa than Kiến Xương - Tiền Hải, bể than Sông Hồng.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Quy trình xây dựng mô hình địa chất - vật lý 3D đới cấu trúc các bể trầm tích (loại đối tượng địa chất có thể mô hình hóa; điều kiện cần và đủ để có thể mô hình hóa đối với từng đối tượng; quy trình mô hình hóa từng loại đối tượng; sản phẩm mô hình hóa và yêu cầu chất lượng sản phẩm).

2. Mô hình địa chất - vật lý 3D một số đối tượng địa chất đới cấu trúc chứa than Kiến Xương - Tiền Hải, bể than Sông Hồng và các  bản vẽ đi kèm.

3. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 4. 01 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

5. Hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh: 01 người.

Ngày bắt đầu:
19/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Địa chất
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Khả năng áp dụng: Đây là một lĩnh vực mới để phục vụ cho công tác nghiên cứu cấu trúc địa chất, và đánh giá triển vọng chứa than cho bể than Sông Hồng của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị tham gia nghiên cứu vùng trũng Sông Hồng.

- Địa chỉ áp dụng:

+ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

+ Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam;

+ Các tổ chức đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu than và khí hóa than khác.