KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.04
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.04. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam
Mục tiêu:

1. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

2. Đánh giá được thực trạng áp dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam;

3. Đề xuất được khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với Việt Nam.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Đề xuất phương pháp và khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

3. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành;

4. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

Ngày bắt đầu:
19/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Môi trường|Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Vụ Quản lý chất thải và cải thiện môi trường - TCMT