KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
SXTN.2020.08.01
Tên nhiệm vụ:
SXTN.2020.08.01. Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái (Dự án SXTN).
Mục tiêu:

1. Kiểm chứng và đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ sử dụng kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái trong việc giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản;

2. Ban hành được quy trình kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái trong việc giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc Việt Nam.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Quy trình công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản, phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc Việt Nam;

2. Quy trình phối hợp giữa Cục Viễn thám quốc gia và  Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản;

3. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án;

4. Đào tạo 01 thạc sỹ;

5. Công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

Ngày bắt đầu:
17/12/2019
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Viễn thám
Loại nhiệm vụ:
Điều tra cơ bản
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Đài Viễn thám trung ương
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: