KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.01: Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải phục vụ công tác quản lý môi trường lưu vực sông.
Mục tiêu:

1. Xây dựng được hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải; 
2. Thử nghiệm thành công hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải; 
3. Đề xuất các giải pháp áp dụng nhân rộng.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Mô hình và Hệ thống dự báo, cảnh báo chất lượng nước sông thị vải đủ độ tin cây, kịp thời  phục vụ quản lý môi trường lưu vực sông (mô hình chất lượng nước, mô hình lan truyền ô nhiễm nước mặt, mô hình quan trắc chỉ thị sinh học);
2. Bộ cơ sở dữ liệu  (viễn thám, thống kê nguồn thải, chất lượng môi trường nước, mô hình thủy động lực); 
3. Kiến nghị giải pháp triển khai và nhân rộng;  
4. 02 bài đăng tạp chí khoa học.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Mô hình dự báo, cảnh báo chất lượng nước sông Thị Vải sẽ hỗ trợ và phục vụ đắc lực cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát diễn biến chất lượng nước và những tác động tiềm tàng lên môi trường nước của lưu vực. Ngoài ra,kết quả của đề tài là cơ sở cho các cấp quản lý đưa ra những phương án ứng phó kịp thời khi có sự cố môi trường xảy ra.Từ đó, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Địa chỉ áp dụng: Các cơ quan quản lý môi trường cấp vùng và các địa phương thuộc lưu vực.