KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2009.04.06
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Mục tiêu:
Nội dung:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Sản phẩm dự kiến:
Bộ tiêu chí phân loại mức độ rủi ro sinh vật biến đổi gen và các biện pháp quản lý
Ngày bắt đầu:
01/01/2019
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
-- Chọn chủ nhiệm đề tài --
Đơn vị chủ trì:
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: