KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.05
Tên nhiệm vụ:
Cập nhật, khai thác các tham số địa vật lý liên quan đến hình dạng, kích thước quả đất phục vụ giải quyết các bài toán trắc địa cao cấp ở Việt Nam.
Mục tiêu:
- Cập nhật các tham số địa vật lý liên quan đến hình dạng, kích thước, trái đất mới được công bố; - Nghiên cứu sử dụng các tham địa vật lý mới được cập nhật trong việc giải quyết các bài toán trắc địa cao cấp.
Nội dung:
1 Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ 2 Giới thiệu tổng quan về hình dạng, kích thước quả đất và sự biến thiên của các tham số địa vật lý của trái đất 3 Giới thiệu các ứng dụng của các tham số địa vật lý trong việc giải quyết các bài toán trắc địa cao cấp 4 Cập nhật các kết quả công bố mới về các tham số địa vật lý liên quan đến hình dạng, kích thước quả đất 5 Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số địa vật lý trái đất đến các khung quy chiếu ITRF quốc tế 6 Phân tích và đánh giá việc cập nhật các kết quả công bố mới về các tham số địa vật lý trong việc giải quyết các bài toán trắc địa cao cấp ở Việt Nam 7 Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ
Sản phẩm dự kiến:
1 Thuyết minh nhiệm vụ. 2 Báo cáo chuyên đề tổng quan về hình dạng, kích thước quả đất và sự biến thiên của các tham số địa vật lý của trái đất. 3 Báo cáo chuyên đề về các ứng dụng của các tham số địa vật lý trong việc giải quyết các bài toán trắc địa cao cấp. 4 Báo cáo kết quả cập nhật các kết quả công bố mới về các tham số địa vật lý liên quan đến hình dạng, kích thước quả đất. 5 Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số địa vật lý trái đất đến các khung quy chiếu ITRF quốc tế. 6 Báo cáo kết quả phân tích và đánh giá việc cập nhật các kết quả công bố mới về các tham số địa vật lý trong việc giải quyết các bài toán trắc địa cao cấp ở Việt Nam. 7 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Vũ Trung Thành
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Vũ Trung Thành 2 Lại Văn Thuỷ 3 Nguyễn Thị Thanh Hương 4 Nguyễn Công Sơn 5 Trần Việt Cường 6 Nguyễn Hữu Sơn 7 Nguyễn Trọng Hiếu 8 Vũ Duy Tân 9 Nguyễn Ngọc Hoa 10 Phạm Thị Hồng Lam 11 Nguyễn Hương Giang 12 Trịnh Hữu Đạo 13 Hà Minh Hoà
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Hoàng Thị Hồng Nhung 2 Nguyễn Thị Duyên 3 Nghiêm Thị Hường
Khả năng: