KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.03
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.03: Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất chính sách kiểm soát ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam
Mục tiêu:

1. Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách kiểm soát vi nhựa;

2. Đánh giá được thực trạng chính sách kiểm soát vi nhựa ở Việt Nam;

3. Đề xuất được chính sách kiểm soát vi nhựa (phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý).

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Bản dự thảo chính sách kiểm soát vi nhựa (phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý);

3. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành;

4. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

Ngày bắt đầu:
19/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Tổng cục Môi trường - UBND tỉnh/thành phố - Sở TNMT các tỉnh/thành phố