KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2021.01.01
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp
Mục tiêu:

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ kỹ thuật môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và công chức quản lý môi trường tại cấp xã.
2. Đề xuất được nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ kỹ thuật môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và công chức quản lý môi trường tại cấp xã.
 

Nội dung:

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ kỹ thuật môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và công chức quản lý môi trường cấp xã.
Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chính sách, quy định pháp luật đối với đội ngũ nhân sự phụ trách môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và đội ngũ công chức quản lý môi trường cấp cơ sở.
Nội dung 3: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, yêu cầu hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực đối với đội ngũ nhân lực phụ trách môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và đội ngũ cán bộ quản lý môi trường cấp xã.
Nội dung 4: Đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ kỹ thuật môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và công chức quản lý môi trường cấp xã.
Nội dung 5: Đề xuất nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ kỹ thuật môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và công chức quản lý môi trường cấp xã.
Nội dung 6: Tổng kết, đánh giá
 

Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
01/01/2021
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Chưa có thông tin
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Phạm Ánh Huyền
Đơn vị chủ trì:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cán bộ phối hợp:
TS. Đặng Trung Tú; TS. Dương Thanh An; ThS. Nguyễn Thị Huyền; ThS. Đào Thị Hương Giang; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân; ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng; ThS. Phan Thị Thu Hương; ThS. Lương Thị Thùy Linh; ThS. Nguyễn Hữu Đạt
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: