KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.04
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu xây dựng WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam
Mục tiêu:
Cung cấp trực tuyến thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam trên mạng Internet bằng công nghệ mã nguồn mở WebGIS.
Nội dung:
1 Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ 2 Tổng quan về dịch chuyển địa động lực lãnh thổ Việt Nam và hiện trạng thông tin dịch chuyển địa động lực. 3 Tổng quan về công nghệ WebGIS mã nguồn mở. 4 Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở trên thế giới và Việt Nam. 5 Thiết kế CSDL thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 6 Phân tích thiết kế hệ thống WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 7 Thử nghiệm xây dựng WebGIS cung cấp một số thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 8 Xây dựng báo cáo tổng hợp
Sản phẩm dự kiến:
1 Báo cáo tổng quan về dịch chuyển địa động lực lãnh thổ Việt Nam và hiện trạng thông tin dịch chuyển địa động lực. 2 Báo cáo tổng quan về công nghệ WebGIS mã nguồn mở. 3 Báo cáo khảo sát một số kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở. 4 Báo cáo CSDL thông tin địa động lực lãnh thổ Việt Nam 5 Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 6 WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 7 Báo cáo tổng hợp
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Hoàng Thị Tâm
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Hoàng Thị Tâm 2 Đồng Thị Bích Phương 3 Nguyễn Thị Thảo 4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 5 Lê Chí Thịnh 6 Nguyễn Thị Thu 7 Vũ Thị Hồng Hà 8 Lê Vũ Phan 9 Nguyễn Ngọc Hoa 10 Nguyễn Thị Thu Hạnh 11 Nguyễn Thị Thu Hằng 12 Đoàn Thị Ngân
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Lê Anh Dũng 2 Lê Thị Mây 3 Nguyễn Thị Duyên
Khả năng: