KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.01
Tên nhiệm vụ:
Tổng hợp cập nhật xu hướng các kết quả nghiên cứu mới về công nghệ viễn thám trong việc lĩnh vực đất đai
Mục tiêu:
- Tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong lĩnh vực đất đai trên thế giới và Việt Nam. - Xác định phương hướng và khả năng áp dụng viễn thám đáp ứng các yêu cầu mới trong quản lý đất đai ở Việt Nam.
Nội dung:
1. Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ; 2. Tổng quan về công tác quản lý đất đai. 3. Tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong lĩnh vực đất đai trên thế giới. 4. Tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam. 4.1. Tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong thống kê, kiểm kê đất đai. 4.2. Tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 4.3. Tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong điều tra đất, đánh giá tài nguyên đất. 4.4. Tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong theo dõi biến động sử dụng đất và lớp phủ. 4.5. Tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai. 5. Thử nghiệm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng ảnh chụp bằng UAV. 6. Xác định phương hướng và khả năng áp dụng viễn thám đáp ứng các yêu cầu mới trong quản lý đất đai ở Việt Nam. 7. Báo cáo tổng kết.
Sản phẩm dự kiến:
1. Thuyết minh nhiệm vụ. 2. Báo cáo tổng quan về công tác quản lý đất đai. 3. Báo cáo tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong lĩnh vực đất đai trên thế giới. 4. Báo cáo tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong thống kê, kiểm kê đất đai. 5. Báo cáo tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 6. Báo cáo tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong điều tra đất, đánh giá tài nguyên đất. 7. Báo cáo tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong theo dõi biến động sử dụng đất và lớp phủ. 8. Báo cáo tổng hợp, phân tích quá trình phát triển công nghệ viễn thám trong kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai. 9. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 10. Báo cáo xác định phương hướng và khả năng áp dụng viễn thám đáp ứng các yêu cầu mới trong quản lý đất đai ở Việt Nam. 11. Báo cáo tổng kết.
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Khổng Thị Việt Anh
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Khổng Thị Việt Anh 2 Nguyễn Thị Thanh Hương 3 Lê Chí Thịnh 4 Nguyễn Thị Thu 5 Vũ Thị Hồng Hà 6 Kiều Thị Thảo 7 Nguyễn Thanh Thủy 8 Đinh Tài Nhân 9 Nguyễn Thị Ngọc Hồi 10 Trịnh Ngọc Bích 11 Nguyễn Thị Thu Hạnh 12 Nguyễn Thị Thu Hằng
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Phạm Minh Hải 2 Phạm Kiều Hoa 3 Hoàng Thị Hồng Nhung
Khả năng: