KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.08
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ thiết kế mạng lưới trọng lực hạng II ở Việt Nam trong hệ thống mạng lưới trọng lực Quốc gia Việt Nam
Mục tiêu:
- Đề xuất được cơ sở khoa học trong xác định mật độ và độ chính xác đo trọng lực hạng II ở Việt Nam; - Đề xuất thiết kế mạng lưới trọng lực hạng II của Việt Nam.
Nội dung:
1 Tổng quan về công tác xây dựng hệ thống trọng lực quốc gia ở các nước trên Thế Giới 2 Tổng quan về Hệ thống trọng lực Quốc gia của Việt Nam hiện nay 3 Tổng quan về hệ thống máy đo trọng lực ở Việt Nam và trên thế giới 4 Cơ sở khoa học trong xác định mật độ điểm Trọng lực hạng II ở Việt Nam 5 Cơ sở khoa học trong xác định độ chính xác đo trọng lực hạng II ở Việt Nam 6 Đề xuất thiết kế mạng lưới trọng lực hạng II trong mạng lưới trọng lực ở Quốc Gia.
Sản phẩm dự kiến:
1 Báo cáo chuyên đề tổng quan về hệ thống trọng lực quốc gia của các nước trên thế giới. 2 Báo cáo chuyên đề tổng quan về hệ thống trọng lực quốc gia của Việt Nam hiện nay. 3 Báo cáo chuyên đề tổng quan về hệ thống may đo trọng lực ở Việt Nam và các nước trên thế giới. 4 Báo cáo chuyên đề về cơ sở khoa học trong xác định mật độ điểm trọng lực hạng II ở Việt Nam. 5 Báo cáo chuyên đề về cơ sở khoa học trong xác định độ chính xác đo trọng lực hạng II ở Việt Nam. 6 Báo cáo tổng kết kết quả thiết kế các điểm hạng II trong mạng lưới trọng lực ở Quốc gia.
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Trần Thị Chính
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Nguyễn Đức Mạnh 2 Nguyễn Thị Thanh Hương 3 Đinh Xuân Mạnh 4 Lê Viết Nam 5 Nguyễn Trọng Hiếu 6 Trần Thị Chính 7 Phạm Thị Luyến 8 Phạm Thành Việt 9 Nguyễn Hương Giang 10 Nguyễn Thị Loan 11 Lê Đức Trung
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp thực hiện nhiệm vụ: 1 Lê Anh Dũng 2 Nguyễn Phi Sơn 3 Phạm Minh Hải 4 Trần Ngọc Mai
Khả năng: