KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2018.100.1002
Tên nhiệm vụ:
test nhiệm vụ nghiem thu 1
Mục tiêu:

mục tiêu

Nội dung:

test

Sản phẩm dự kiến:

sant phẩm

Ngày bắt đầu:
02/07/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Phản biện thứ hai
Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:

ds ggsdg sd

Khả năng:

gsg sgsgsg