KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS.2019.02.02
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo dự báo lưu lượng vào hồ chứa áp dụng cho lưu vực sông Ba
Mục tiêu:
Nội dung:
Nội dung 1: Tổng quan về áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào dự báo lưu lượng vào hồ chứa Nội dung 2: Cơ sở khoa học áp dụng mô hình trí tuệ nhân tạo vào dự báo lưu lượng vào hồ chứa Nội dung 3: Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo để dự báo lưu lượng dòng chảy đến một hồ chứa lớn trên lưu vực sông Ba
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
19/02/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Cao Hoàng Hải
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học tài nguyên nước
Cán bộ phối hợp:
ThS. Cao Hoàng Hải KS. Phạm Nhật Anh TS. Trần Anh Phương ThS. Thái Quỳnh Như KS. Lê Hữu Hoàng ThS. Nguyễn Hồng Việt ThS. Lê Thị Hường CN. Lương Thị Phương Thảo ThS. Nguyễn Phương Anh KS. Trần Bảo Chung
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: