KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS.2020.01.04
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu và ứng dụng công cụ xây dựng, quản lý biểu mẫu điện tử (E-Form) phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đất đai
Mục tiêu:
1. Thiết lập được hệ thống biểu mẫu điện tử (E-Form) cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng kí và cung cấp thông tin đất đai; 2. Triển khai tại cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đất đai.
Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:
1. Báo cáo Tổng quan về nghiên cứu và ứng dụng công cụ xây dựng, quản lý biểu mẫu điện tử (E-Form) phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 2. Báo cáo Đánh giá thực trạng, nhu cầu ứng dụng công cụ xây dựng, quản lý biểu mẫu điện tử (E-Form) phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đất đai và phương án thực hiện. 3. Hệ thống Biểu mẫu điện tử (E-Form) về thủ tục “Cung cấp dữ liệu đất đai” thuộc cấp Trung ương phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đất đai. 4. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tà
Ngày bắt đầu:
23/12/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
-- Chọn chủ nhiệm đề tài --
Đơn vị chủ trì:
Tổng cục Quản lý Đất đai
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: