KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2017.09.05
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu đề xuất giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử bộ Tài nguyên và Môi trường
Mục tiêu:
1. Xây dựng môi trường kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước giữa bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ các yêu cầu quản lý nhà nước ngành TNMT 2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong toàn ngành tài nguyên và môi trường).
Nội dung:
Nội dung 1: Phân tích và đánh giá về hiện trạng nội dung, quy trình; cơ sở hạ tầng phục vụ thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường Nội dung 2: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và quy trình của Hệ thống chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung 3: Xây dựng giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung 4: Phân tích, đánh giá việc thử nghiệm Hệ thống chia sẻ và khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sản phẩm dự kiến:
1. Mô hình kiến trúc hệ thống, giải pháp kỹ thuật chia sẻ thông tin bộ/các Sở TN&MT trên Cổng TTĐT. 2. Một số modul phần mềm khai thác sử dụng dữ liệu. 3. Quy chế chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử bộ Tài nguyên và Môi trường; 4. Báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm năm 2017 2018.
Ngày bắt đầu:
01/01/2017
Thời gian thực hiện:
36 tháng
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Vũ Hoàng Hải
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Ths. Phạm Ngọc Anh Cn. Nguyễn Hồng Hưng Nam Ths. Nguyễn Vĩnh Khang Cn. Nguyễn Thị Thanh Ks. Trần Đức Thanh Ks. Nguyễn Văn Đức Ks. Nguyễn Hồng Quân Ks. Phạm Tuấn Minh Ks. Lường Thanh Hiệp
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:
1. Văn phòng bộ; 2. 03 Sở TNMT lựa chọn thử nghiệm.