KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2018.04.01
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xử lý xung đột xã hội liên quan đến môi trường
Mục tiêu:
Đánh giá, tổng hợp được kinh nghiệm quốc tế trong xử lý xung đột xã hội liên quan đến môi trường và rút ra được bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nội dung:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về xung đột xã hội liên quan đến môi trường - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xử lý xung đột xã hội liên quan đến môi trường - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về xử lý xung đột xã hội liên quan đến môi trường
Sản phẩm dự kiến:
Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong xử lý xung đột xã hội liên quan đến môi trường
Ngày bắt đầu:
01/01/2018
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Nguyễn Thị Hồng Lam
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học môi trường
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Sau khi nghiệm thu đề tài
Ghi chú:
Khả năng:
Viện Khoa học môi trường