KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.06.03
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.06.03: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm biển phục vụ hỗ trợ ra quyết định quản lý
Mục tiêu:

Xây dựng được phần mềm tính toán, dự báo và mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm trên biển với độ chính xác cao, được kiểm chứng, đánh giá độ tin cậy bằng các số liệu quan trắc, thời gian tính toán thích hợp và giao diện thân thiện với người dùng nhằm hỗ trợ ra quyết định quản lý ô nhiễm biển và ứng phó sự cố môi trường biển.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Phần mềm tính toán, dự báo và mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm trên biển với độ chính xác cao, được kiểm chứng, đánh giá độ tin cậy bằng các số liệu quan trắc, thời gian tính toán thích hợp và giao diện thân thiện với người dùng nhằm hỗ trợ ra quyết định quản lý ô nhiễm biển và ứng phó sự cố môi trường biển. Phần mềm sẽ được chuyển giao và tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục môi trường v.v. để phục vụ tác nghiệp thực tế;

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm được viết rõ ràng, mạch lạc, giúp người đọc có thể dễ dàng hiểu được lý thuyết và tự mình nghiên cứu, sử dụng phần mềm. Hướng dẫn này sẽ được chuyển giao cùng với phần mềm cho các cơ quan, đơn vị theoyêu cầu của Vụ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng liên qua trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Bộ số liệu, tài liệu kết quả kiểm chứng, đánh giá phần mềm;

4. Báo cáo tổng kết đề tài với đầy đủ các số liệu, kết quả;

5. 02 bài báo đăng tại tạp chí trong nước; 01 bài báo quốc tế.

Ngày bắt đầu:
03/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Biển khải đảo khác
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: tiếp nhận, cài đặt và vận hành phần mềm phục vụ tính toán, dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường gây ra để hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường; - Tổng cục Khí tượng Thủy văn: tiếp nhận, cài đặt và vận hành phần mềm phục vụ tính toán, dự báo ô nhiễm môi trường do các nguồn thải và sự cố môi trường gây ra để tiến tới phát bản tin dự báo ô nhiễm môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: tiếp nhận, cài đặt và vận hành phần mềm phục vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy.