KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.553.03
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học ứng dụng trong bảo vệ môi trường
Mục tiêu:

1.  Làm rõ cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học ứng dụng trong bảo vệ môi trường;
2. Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học trong bảo vệ môi trường.

Nội dung:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình sử dụng, quản lý chế phẩm sinh học trong bảo vệ môi trƣờng trong nƣớc và trên thế giới
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, năng lực cán bộ nghiên cứu tại những phòng thí nghiệm sinh học Việt Nam có khả năng đánh giá độ an toàn chế phẩm sinh học
Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá độ an toàn theo 3 cấp độ gồm cấp độ 1 là độc tính cấp tính; cấp độ 2 là độc tính sinh sản và cấp độ 3 là Độc tính hệ sinh thái
Nội dung 4: Thử nghiệm đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học tương ứng với từng cấp độ an toàn dành cho chế phẩm sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nội dung 5: Xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn cho các chế phẩm sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng tại Việt Nam
 

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất và nguồn lực phòng thí nghiệm sinh học. - Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn cho các chế phẩm sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam. - Bảng phân nhóm và xếp loại cho từng loại chế phẩm sinh học tùy theo các mục đích, ứng dụng trong từng lĩnh vực bảo vệ môi trường khác nhau theo 3 cấp độ an toàn gồm cấp độ 1 là độc tính cấp tính; cấp độ 2 là Độc tính sinh sản và cấp độ 3 là Độc tính hệ sinh thái. - 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

Ngày bắt đầu:
01/01/2021
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Phát triển công nghiệp sinh học
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Phạm Thị Kiều Oanh
Đơn vị chủ trì:
Tổng cục Môi trường
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Tổng cục Môi trường sử dụng bộ tiêu chí này để đánh giá độ an toàn của các chế phẩm sinh học được ứng dụng trong bảo vệ môi trường hỗ trợ việc cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các Viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm thực hiện khảo nghiệm, đánh giá tính an toàn của chế phẩm.