KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.05.03
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.05.03: Nghiên cứu thử nghiệm dự báo chất lượng không khí hạn ngắn cho khu vực thành phố Hà Nội
Mục tiêu:

1) Xác định và dự báo được các nguồn gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội;

2) Lựa chọn được mô hình dự báo hạn ngắn chất lượng không khí;

3) Thử nghiệm dự báo chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

Sản phẩm dự kiến:

1) Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo các nguồn gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội;

2) Mô hình dự báo hạn ngắn chất lượng không khí độ phân giải tối thiểu 2x2 km, thời hạn dự báo 8 obs/ngày;

3) Bản tin dự báo chất lượng không khí AQI cho thành phố Hà Nội trên trang Web của tổ chức chủ trì nhiệm vụ;

4)  Báo cáo tổng kết đề tài;

5) 02 bài báo đăng trên tạp chí KHCN ;

6) Đào tạo sau cao học.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Loại nhiệm vụ:
Khí tượng thủy văn
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

• Tổng cục Môi trường; • Tổng cục Khí tượng Thủy văn; • Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.