KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.01.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.01.01: Cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai ở Việt Nam
Mục tiêu:

1. Đánh giá được thực trạng hệ lụy của sự chồng chéo, không đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan;

2. Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai ở Việt Nam.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo kinh nghiệm nước ngoài trong việc xác định phạm vi điều chỉnh của Luật đất đai và các đạo luật có liên quan; các giải pháp để giải quyết việc chồng chéo, không đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai;

2. Báo cáo thực trạng sự chồng chéo, không đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan và tác động đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai ở Việt Nam;

3. Giải pháp đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai ở Việt Nam;

4. 01 bài đăng tạp chí khoa học;

5. 01 cuốn sách chuyên khảo.

Ngày bắt đầu:
07/10/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Điều tra cơ bản đất đai
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Kết quả của nghiên cứu có định hướng rất rõ vào việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề tài cung cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường những đánh giá toàn diện thực trạng rà soát về tính đồng bộ trong các quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong các đạo luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai ở Việt Nam. Những phát hiện nghiên cứu chính của Đề tài được Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Quản lý đất đai tham khảo, vận dụng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đất đai của ngành đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ. Hơn nữa, các kết quả nghiên cứu của đề tài được Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng trong việc kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan trong việc đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác xây dựng pháp luật nói chung và trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 nói riêng. Lĩnh vực mà các kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ ứng dụng là lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai nhằm khắc phục những bất cập, mâu thuẫn trong nội dung các quy định của pháp luật đất đai với các lĩnh vực pháp luật có liên quan về đất đai. Phạm vi áp dụng của kết quả nghiên cứu này là hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước. Kết quả nghiên cứu chắc chắn sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai góp phần khắc phục tính không đồng bộ trong hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật đất đai nói riêng.