KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.06
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.06: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách khuyến khích đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào xử lý nước thải khu công nghiệp và đô thị
Mục tiêu:

1. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về đầu tư khu vực kinh tế  tư nhân vào xử lý nước thải;
2. Đề xuất được các giải pháp, chính sách khả thi nhằm huy động đầu tư khu vực kinh tế tư nhân tham gia xử lý nước thải ở Việt Nam làm cơ sở để xây dựng nghị định của Chính phủ.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Bản kiến nghị về nội dung các chính sách cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung;
2. Dự thảo Nghị định của Chính phủ về khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư xử lý nước thải;
3. 02 bài đăng tạp chí khoa học.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Các khu công nghiệp,khu đô thị và nhà đầu tư xử lý nước thải.