KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.06.04
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.06.04: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển.
Mục tiêu:

1. Xây dựng được cơ sở khoa học đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển;

2. Xây dựng được quy định kỹ thuật đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển (nước biển, trầm tích bề mặt đáy biển).

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo cơ sở khoa học đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển. 

2. Dự thảo quy định kỹ thuật đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển (nước biển, trầm tích bề mặt đáy biển).

3. Kết quả đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển tại một vùng thử nghiệm Vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1: 100.000. 4) Báo cáo tổng hợp kết quả.

4. Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

5. Đào tạo 01 thạc sỹ.

Ngày bắt đầu:
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Biển và hải đảo|Biển khải đảo khác
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:
  • Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  • Các sở Tài nguyên và môi trường các tỉnh;
  • Các trường Đại học, các cơ quan nghiên cứu trên cả nước.
  • Các cơ sở liên quan đến hoạt động điều tra, khảo sát ô nhiễm môi trường phóng xạ biển.