KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
KC.09.17
Tên nhiệm vụ:
ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ THỦY VỰC TIÊU BIỂU VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mục tiêu:
1. Đánh giá được khả năng tự làm sạch và sức tải môi trường của một số thủy vực tiêu biểu ven biển: vùng cửa sông (Bạch Đằng), đầm (Thị Nại) và vịnh (Đà Nẵng). 2. Xây dựng được mô hình áp dụng mở rộng cho toàn dải ven bờ biển Việt Nam. 3. Đề xuất được giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững trong các thủy vực nghiên cứu.
Nội dung:
Nội dung 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Nội dung 2: Đánh giá sức tải môi trường vùng cửa sông Bạch Đằng. Nội dung 3: Đánh giá sức tải môi trường vịnh Đà Nẵng. Nội dung 4: Đánh giá sức tải môi trường đầm Thị Nại. Nội dung 5: Đề xuất mô hình đánh giá sức tải môi trường các thủy vực ven bờ Việt Nam và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
08/10/2019
Thời gian thực hiện:
60 tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
TS. Lưu Văn Diệu
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
1. TS. Lưu Văn Diệu ; 2. Ths. Cao Thị Thu Trang ; 3. TS. Lê Xuân Sinh; 4. KS. Vũ Thị Lựu; 5. PGS.TS. Trần Đức Thạnh; 6. PGS.TS. Lê Văn Thăng; 7. PGS.TS. Đoàn Văn Bộ; 8. PGS.TS. Đinh Văn Mạnh; 9. TS. Nguyễn Quang Hùng ; 10. TS. Võ Ngọc Anh; 11. PGS. TS. Đỗ Công Thung; 12. TS. Đinh Văn Huy; 13. TS. Nguyễn Hữu Cử; 14. TS. Đỗ Mạnh Hào; 15.Ths. Phạm Thị Kha; 16. Ths. Lê Văn Nam; 17. Ths. Trần Anh Tú; 18. Ths. Vũ Duy Vĩnh; 19. Ths. Phạm Hải An; 20. Ths. Nguyễn Thị Minh Huyền; 21. Ths. Phạm Văn Lượng; 22. Ths. Dương Thanh Nghị; 23. Ths. Bùi Văn Vượng; 24. Ths. Nguyễn Thị Phương Hoa; 25 Ths. Đinh Văn Nhân; 26. Ths. Đậu Văn Thảo; 27. Ths. Đặng Đỗ Hùng Việt ; 28. Ths. Đỗ Thị Thu Hương; 29. Ths. Trịnh Thị Minh Trang; 30. Ths. Nguyễn Thị Thu Hà; 31. Ths. Đặng Hoài Nhơn; 32. Ths. Nguyễn Đình Khang; 33.Ths. Nguyễn Văn Thảo; 34. KS. Lê Thị Thúy; 35. CN. Nguyễn Thị Kim Anh; 36. CN. Lê Đức Cường
Cấp quản lý:
Cấp Quốc gia
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: