KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.03.04
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu đặc điểm các đá magma mafic, siêu mafic và cấu trúc khống chế quăng hóa Ni – Cu khu vực Đông Bắc phục vụ dự báo quặng ẩn sâu
Mục tiêu:

- Nghiên cứu tiềm năng magma sinh khoáng và cấu trúc khống chế quặng Ni – Cu khu vực Đông Bắc Việt Nam.

- Đánh giá được tiềm năng quặng nickel – đồng ẩn sâu

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

+ Số liệu phân tích các kết quả tích mẫu sẽ giải quyết các vấn đề tồn tại từ trước tới nay trong nghiên cứu chuyên sâu quặng hóa; phản ánh các đặc điểm tồn tại và phát triển quặng hóa trong tiến trình tạo khoáng chung của khu vực.

+ Là nguồn tài liệu tham khảo quý giá có tính đồng bộ để phục vụ các công tác nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo.

Ngày bắt đầu:
07/10/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

+ Kết quả nghiên cứu đã đã chỉ ra đư­ợc một số quy luật phân bố khoáng sản rút ra đ­ược các tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm góp phần định hư­ớng cho công tác tìm kiếm thăm dò quặng nickel – đồng cũng như việc khai thác sử dụng, quy hoạch tài nguyên trong những năm tiếp theo.

+ Kết quả nghiên cứu đóng góp thêm tư liệu cho công tác nghiên cứu sinh khoáng nickel – đồng vùng Cao Bằng nói riêng và ở Việt Nam.