KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
BÐKH.27
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Mục tiêu:
1. Mục tiêu tổng quát. a. Xây dựng được quy trình, kỹ thuật canh tác thích ứng với BĐKH cho các cây trồng chủ lực tại các vùng sản xuất trọng điểm ( đồng bằng); b. Áp dụng thử nghiệm các quy trình tại các vùng nghiên cứu. c. Phổ biến rộng rãi các quy trình nghiên cứu nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi của BĐKH. 2. Mục tiêu cụ thể: a. Điều tra và đánh giá được hiện trạng áp dụng các quy trình kỹ thuật trong canh tác và bảo vệ đất cho các cây trồng chủ lực tạo các vùng đồng bằng (ĐBSH,ĐBSCL,BTB( Thanh, Nghệ Tĩnh); Duyên hải TB) phù hợp với bối cảnh biển đổi khí hậu ( hạn hán, ngập úng, xâm lấn mặn, rét hại, tổng tích ôn); b. Xây dựng được ít nhất 3 quy trình canh tác có triển vọng ( kỹ thuật, kinh tế) cho mỗi cây trồng chủ lực tại mỗi vùng đảm bảo năng suất, bảo vệ đất có khả năng thích nghi với các điều kiện bất lợi của BĐKH theo tiêu chí cụ thể ( hạn hán, ngập úng, xâm lấn mặn…) c. Xây dựng được 2 mô hình áp dụng các quy trình lựa chọn được cho mỗi cây trồng chủ lực cho mỗi vùng nghiên cứu. d. Phổ biến rộng rãi các quy trình canh tác và bảo vệ đất đã được xây dựng và lựa chọn nhằm giảm thiểu tác động của BĐKH và đảm bảo sản xuất bền vững cho 1000 lượt nông dân, 200 cán bộ khuyến nông tại các vùng nghiên cứu.
Nội dung:
Nội dung 1. Tổng quan các phương pháp lựa chọn quy trình canh tác và bảo vệ đất cho các cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu Nội dung 2. Điều tra, đánh giá hiện trạng diễn biến khí hậu, ứng dụng các quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của BĐKH Nội dung 3. Nghiên cứu lựa chọn các quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của BĐKH; Nội dung 4. Xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng các kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất phù hợp/tối ưu cho các cây trồng chủ lực để giảm tác động của biến đổi khí hậu Nội dung 5. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình và đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác cây trồng chủ lực ở các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của BĐKH
Sản phẩm dự kiến:
1.Quy trình kỹ thuật canh tác các cây trồng chủ lực ( 2 quy trình/cây x 5 cây) 2.Bản đồ hiện trạng phân bố và cân đối nhu cầu, bản đồ cảnh báo và dự báo ( 26 bản đồ). 3.Báo cáo phân tích. 4. Cơ sở dữ liệu. 5. Báo cáo chuyên đề( 89 báo cáo chuyên đề). 6. Nghiên cứu quy trình kỹ thuật canh tác thích ứng với BĐKH cho một số vùng sinh thái đồng bằng. 7.Đánh giá hiệu quả kinh tế các quy trình kỹ thuật canh tác thích ứng với BĐKH ở một số vùng sinh thái đặc thù. 8.Tài liệu hướng dẫn ứng dụng quy trình canh tác thích ứng với BĐKH cho các cây trồng vùng sinh thái đồng bằng. 9. Tham gia đào tạo 2-3 thạc sỹ.
Ngày bắt đầu:
27/03/2020
Thời gian thực hiện:
30 tháng
Lĩnh vực:
Biến đổi khí hậu
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Bùi Thị Phương Loan
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Quốc gia
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: