KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.08.02
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.08.02. Nghiên cứu ứng dụng Big data - viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải.
Mục tiêu:

1. Xác lập được cơ sở khoa học và phương pháp luận cho Big data - viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải;

2. Xây dựng được quy trình công nghệ Big data - viễn thám giám sát tình trạng ô nhiễm không khí từ các khu xủ lý rác thải;

3. Xác định được sự phát tán một số thành phần hóa chất độc hại gây ô nhiễm không khí từ các khu vực xử lý rác thải tập trung.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo kết quả xác lập cơ sở khoa học và phương pháp luận cho giải pháp kỹ thuật tích hợp đa nguồn dữ liệu viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải tập trung;

2. Báo cáo quy trình công nghệ Big data - viễn thám giám sát ô nhiễm không khí từ các khu vực xử lý rác thải;

3. Bản đồ hiện trạng môi trường không khí tỷ lệ 1: 50.000, với một số thành phần CH4, CO/CO2, NO2, SO2, PM2,5, PM10;

4. Bản đồ lan truyền ô nhiễm không khí tỷ lệ 1: 50.000 với một số thành phần (CH4, CO/CO2, NO2, SO2 , PM2,5, PM10);

5. Bản đồ Chỉ số chất lượng không khí AQI24h năm 2021(4 quí);

6. Đào tạo 01 thạc sỹ;

7. Công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

Ngày bắt đầu:
17/12/2019
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Viễn thám
Loại nhiệm vụ:
Điều tra cơ bản
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Sản phẩm của dự án phục vụ cho công tác giám sát ô nhiễm không khí tại các bãi rác thải sinh hoạt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, đặc biệt là quản lý các hoạt động gây ô nhiễm không khí do các bãi rác thải tập trung, từ đó xây dựng chương trình giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững