KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.07.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.07.01: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý nhằm đáp ứng các nội dung triển khai Luật Đo đạc và bản đồ giai đoạn 2019-2025 và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới
Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng được một hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng các yêu cầu về quản lý nhà nước đối với các hoạt động đo đạc và bản đồ theo các quy định tại Luật Đo đạc và bản đồ, là nền tảng vững chắc để thực hiện các nội dung triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ đạt kết quả tốt nhất đồng thời tăng cường thêm công cụ hỗ trợ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý. Mục tiêu cụ thể: Hệ thốngQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia, trong lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý được xây dựng trước hết cần đáp ứng các nội dung triển khai Luật Đo đạc và bản đồ và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Các quy định kỹ thuật xây dựng thử nghiệm có thể đáp ứng cho địa phương và trung ương triển khai thực hiện được các nhiệm vụ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

- Các Báo cáo trung thực, khoa học, có tính thực tiễn và khả thi. - Danh mục hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia, Quy định kỹ thuật phục vụ quản lý các hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản cần ban hành trong giai đoạn 2019 - 2025; Danh mục đảm bảo khoa học, tuân thủ theo đúng quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Đo đạc và Bản đồ, có tính khả thi cao. - Các Quy định kỹ thuật đảm bảo chất lượng, phù hợp với công nghệ hiện tại, biên soạn khoa học, đúng quy định.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Bản đồ
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Các đơn vị làm công tác đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ. - Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu. - Các trường Đại học có chuyên ngành liên quan đến đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.