KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.02.03
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.02.03. Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý tài nguyên nước và đề xuất các định hướng lớn trong việc sửa đổi Luật tài nguyên nước
Mục tiêu:

1. Đánh giá được việc thi hành luật tài nguyên nước năm 2012;

2. Xác định được các vấn đề tồn tại, bất cập và đề xuất các nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa;

3. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nước năm 2012.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo hiện trạng thi hành Luật tài nguyên nước năm 2012;

2. Báo cáo các vấn đề tồn tại, bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nư­ớc năm 2012 để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội - môi trường trong thời kỳ tới;

3. Đề xuất những vấn đề mới bất cập chưa được quy định và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nư­ớc năm 2012;

4. Dự thảo đề án sửa đổi Luật;

5. Các báo cáo chuyên đề của đề tài;

6. Các sản phẩm công bố và đào tạo;

7. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt.

Ngày bắt đầu:
17/12/2019
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Loại nhiệm vụ:
Kinh tế tài nguyên nước
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cục Quản lý Tài nguyên nước
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:
  • Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp tài liệu có giá trị thực tiễn, cung cấp thông tin, số liệu về tình hình thi hành Luật tài nguyên nước từ năm 2012 đến nay; phục vụ thiết thực cho việc sửa đổi, bổ sung Luật, tiết kiệm chi phí, góp phần tăng cường hiệu quả về kinh tế - xã hội.
  • Những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nước năm 2012 của dự án sẽ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong những năm tới, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hoạt động khai thác, sử dụng nước ở trong nước cũng như của các quốc gia thượng nguồn ngày càng gia tăng, góp phần bảo vệ môi trường.