KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
Test.TNMT.2019.01.03
Tên nhiệm vụ:
Test: nhiệm vụ nghiệm thu số 2
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
30/07/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Đức Minh
Đơn vị chủ trì:
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
12
Ghi chú:
Khả năng: