KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2018.04.03
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về rào cản xanh đối với Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp cho ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế
Mục tiêu:
Đề xuất giải pháp quản lý để đáp ứng các rào cản xanh đối với ngành môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế
Nội dung:
- Tổng quan chung về rào cản môi trường - Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng rào cản xanh đối với ngành môi trường tại một số quốc gia trên thế giới - Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng rào cản xanh đối với ngành môi trường tại Việt Nam -Đề xuất giải pháp để đáp ứng các rào cản xanh đối với ngành môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế
Sản phẩm dự kiến:
Báo cáo đề xuấtgiải pháp quản lý để đáp ứng các rào cản xanh đối với ngành môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế
Ngày bắt đầu:
01/01/2018
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Lê Thanh Nga
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học môi trường
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Sau khi nghiệm thu đề tài
Ghi chú:
Khả năng:
Viện Khoa học môi trường