KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.12
Tên nhiệm vụ:
Quản lý tài chính, quản lý tổ chức cán bộ và công tác hành chính, quản trị của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Mục tiêu:
Tổ chức, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của chế độ kế toán, quy định quản lý tài chính hiện hành, nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, sản xuất thử nghiệm và các lĩnh vực khác theo quy định của Nhà nước và Quy chế của đơn vị. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ giúp Lãnh đạo Viện trong công tác điều hành và quản lý của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Xây dựng kế hoạch và giúp Lãnh đạo Viện trong công tác điều hành và quản lý các hoạt động tham mưu, tổng hợp các công tác về cải cách hành chính, dân chủ cơ sở, thi đua khen thưởng, công tác quản trị, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Nội dung:
9.1 Xây dựng, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy chế hoạt động của đơn vị: Quy chế quản lý kế hoạch - tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế trả lương và Quy chế quản lý tài sản và các Quy chế liên quan. 9.2 Lập kế hoạch cân đối các nguồn vốn trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của đơn vị và dự toán được Bộ cấp hàng năm; tổ chức, thực hiện giao kế hoạch và phân bổ tài chính cho các nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. 9.3 Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, tài sản khác của Viện; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định. 9.4 Thực hiện công tác kế toán, thống kê; kiểm tra các hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc theo quy định của đơn vị quản lý cấp trên và chế độ kế toán hiện hành. 9.5 Tham gia thẩm định, cho ý kiến góp ý các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, phục vụ quản lý nhà nước theo sự phân công của Bộ. 9.6 Trình Viện trưởng việc nâng lương (nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn) đối với viên chức và người lao động; chuyển đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; làm thủ tục trình Viện trưởng cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng. 9.7 Trích nộp bảo hiểm hàng tháng, thanh toán các chế độ trợ cấp BHXH ngắn hạn, thực hiện việc cấp sổ, cấp thẻ BHYT, chốt sổ, giải quyết chế độ hưu trí. 9.8 Giúp việc Viện trưởng trong thực hiện công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, các quy chế; quy trình, thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, công tác biên chế, quản lý hồ sơ viên chức của Viện; Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá công chức, viên chức, người lao động, kê khai tài sản theo quy định. 9.9 Trình Viện trưởng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức; cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, đi công tác và giải quyết việc riêng ở trong và ngoài nước. 9.10 Chủ trì xây dựng, trình Viện trưởng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 9.11 Phối hợp thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; kê khai tài sản theo quy định. 9.12 Công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền: Xây dựng nội dung, tiêu chí, kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và đề xuất khen thưởng, lập hồ sơ khen thưởng hàng năm… 9.13 Trình Viện trưởng các báo cáo quý, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết, và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Bộ. 9.14 Thực hiện công tác quản trị đối với cơ sở hạ tầng của viện; cung ứng vật tư, nguyên liệu, vât liệu, văn phòng phẩm cho các hoạt động chung. 9.15 Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. 9.16 Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tự vệ.
Sản phẩm dự kiến:
1 Các Quy chế hoạt động của Viện. 2 Bảng kế hoạch thực hiện; Quyết định phân bổ; Hồ sơ thực hiện thu, chi. 3 Bộ hồ sơ tài sản; Sổ kế toán; Báo cáo TSCĐ; Biên bản kiểm kê tài sản. 4 Báo cáo tài chính; Báo cáo quyết toán; Sổ sách kế toán; Hồ sơ quyết toán và hồ sơ lưu trữ theo quy định. 5 Ý kiến thẩm định, góp ý; Các bản dự thảo. 6 Việc nâng lương (nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn) đối với viên chức và người lao động; chuyển đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; làm thủ tục trình Viện trưởng cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng. 7 Trích nộp bảo hiểm hàng tháng, thanh toán các chế độ trợ cấp BHXH ngắn hạn, thực hiện việc cấp sổ, cấp thẻ BHYT, chốt sổ, giải quyết chế độ hưu trí. 8 Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, các quy chế; quy trình, thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, công tác biên chế, quản lý hồ sơ viên chức của Viện; Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá công chức, viên chức, người lao động. 9 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức; cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, đi công tác và giải quyết việc riêng ở trong và ngoài nước. 10 Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 11 Thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; kê khai tài sản theo quy định. 12 Công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền: Xây dựng nội dung, tiêu chí, kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và đề xuất khen thưởng, lập hồ sơ khen thưởng hàng năm… 13 Các báo cáo quý, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết, và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Bộ. 14 Công tác quản trị đối với cơ sở hạ tầng của viện; cung ứng vật tư, nguyên liệu, vât liệu, văn phòng phẩm cho các hoạt động chung. 15 Công tác văn thư, lưu trữ. 16 Công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tự vệ.
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Lại Văn Thủy; Bùi Nguyễn Hoàng
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Bùi Nguyễn Hoàng 2 Lưu Thị Thúy Ngọc 3 Mai Thị Phương Lan 4 Nguyễn Thị Duyên 5 Lại Văn Thuỷ 6 Nguyễn Đức Mạnh 7 Phạm Kiều Hoa 8 Lê Thị Mây 9 Kim Ngọc Tú 10 Trần Việt Cường 11 Phạm Lê Phương 12 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13 Nghiêm Thị Hường
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Lê Anh Dũng 2 Nguyễn Phi Sơn 3 Phạm Minh Hải
Khả năng: