KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.05
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.05: Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Mục tiêu:

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
2. Đánh giá được hiện trạng các chính sách của Việt Nam trong việc khuyến khích doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
3. Đề xuất được cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và các hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo tổng hợp về cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
2. Báo cáo đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
3. Xây dựng nội dung dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp và hộ gia đình trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
4. 02 bài đăng tạp chí khoa học.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Cơ chế chính sách xã hội hóa thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn được áp dụng trên toàn quốc, tập trung vào các khối tư nhân, cộng đồng, tổ chức xã hội và các đoàn thể. Các mô hình điển hình xã hội hóa thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn có thể áp dụng cho các vùng trung trung du miền núi, đô thị và đồng bằng ven biển khu vực miền Bắc, có thể nghiên cứu phát triển cho các khu vực tương tự ở miền Trung và miền Nam Nhiệm vụ được thực hiện cũng đẩy nhanh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay, phát huy tổng hợp các nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ môi trường.