KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.01
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam
Mục tiêu:

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên;

2. Xây dựng được bộ tiêu chí xác định cảnh quan thiên nhiên có giá trị cần bảo tồn;

3. Đề xuất được chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Nội dung:

Nội  dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Nội  dung 2: Đánh giá hiện trạng cảnh quan thiên nhiên và hiện trạng quản lý, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam

Nội  dung 3: Xây dựng và thử nghiệm áp dụng bộ tiêu chí xác định cảnh quan thiên nhiên có giá trị cần bảo tồn

Nội  dung 4: Nghiên cứu đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam

Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Bộ tiêu chí xác định cảnh quan thiên nhiên có giá trị cần bảo tồn;

3. Báo cáo thử nghiệm áp dụng bộ tiêu chí xác định các khu cảnh quan thiên nhiên có giá trị cần bảo tồn tại một khu vực được lựa chọn;

4. Bản kiến nghị các chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên;

5. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành.

Ngày bắt đầu:
01/10/2020
Thời gian thực hiện:
30 tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ trực tiếp cho Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. Các chính sách được đề xuất sẽ đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và góp phần tăng hiệu quả phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Việt Nam. Ngoài ra, kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cá nhân, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học,... trong nghiên cứu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Các đơn vị thụ hưởng cụ thể gồm: Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố.