KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.01
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam
Mục tiêu:

Đề xuất một số chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên góp phần thực hiện góp phần thực hiện Luật đa dạng sinh học và các khuyến nghị của Công ước đa dạng sinh học.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

Dự thảo chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam lồng ghép vào các quy định, chính sách phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học của trung ương và địa phương Danh mục cảnh quan thiên nhiên có giá trị bảo tồn tại Việt Nam Bản đồ cảnh quan thiên nhiên có giá trị bảo tồn tại Việt Nam tỉ lệ 1: 1.000.000 Bài báo khoa học: 02 bài báo Báo cáo tổng hợp nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam

Ngày bắt đầu:
01/10/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ trực tiếp cho Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. Các chính sách được đề xuất sẽ đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và góp phần tăng hiệu quả phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Việt Nam. Ngoài ra, kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cá nhân, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học,... trong nghiên cứu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Các đơn vị thụ hưởng cụ thể gồm: Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố.