KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.08.03
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.08.03: Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển).
Mục tiêu:

1. Xác định cơ sở khoa học đề xuất giải pháp kỹ thuật ứng dụng xử lý ảnh viễn thám đa thời gian giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển;

2. Xây dựng quy trình và thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật vùng ven biển sử  dụng ảnh viễn thám đa thời gian.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo cơ sở khoa học đề xuất giải pháp kỹ thuật ứng dụng xử lý ảnh viễn thám đa thời gian giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển;

2. Quy trình công nghệ trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian;

3. Quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian;

4. Bản đồ hiện trạng và biến động hệ thực vật vùng ven biển khu vực thử nghiệm tỷ lệ 1:50.000;

5. Đào tạo 01 thạc sỹ;

6. Công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

Ngày bắt đầu:
20/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Viễn thám
Loại nhiệm vụ:
Viễn thám|Điều tra cơ bản
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Quy trình phân tích biến động thực vật dưới nước bằng ảnh đa thời gian và sản phẩm Bộ sơ đồ/bản đồ (tỷ lệ 1:50.000) phân bố sinh lượng của thực vật dưới nước theo thời gian là rất cần thiết phục vụ quản lý, khai thác và bảo vệ hệ sinh thái môi trường biển bền vững. - Bộ thông số kỹ thuật để điều chỉnh và nâng cao mức độ chính xác của kỹ thuật giải đoán ảnh viễn thám đối với hệ thực vật dưới nước tương ứng với phương pháp được lựa chọn.